Khác biệt giữa doanh thu và lợi nhuận – Sale and Profit

Doanh thu chỉ số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, không tính đến chi phí để sản xuất hoặc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ đó. Trong khi đó, lợi nhuận là kết quả sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí liên quan, phản ánh mức độ hiệu quả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Do không hiểu hai khái niệm này, nhiều chủ doanh nghiệp sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá tình hình kinh doanh.

Khái niệm

 • Doanh thu: Là tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu thường được ghi nhận trước khi trừ đi các chi phí.

 • Lợi nhuận: Là số tiền còn lại sau khi đã trừ tất cả các chi phí từ doanh thu. Có hai loại lợi nhuận chính:

  • Lợi nhuận gộp: Doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, tức là chi phí để mua được lượng hàng đã bán ra
  • Lợi nhuận ròng: Lợi nhuận gộp trừ đi tất cả các chi phí khác (chi phí hoạt động, chi phí tài chính, thuế,…).

Cách nhận biết

 • Doanh thu:

  • Nhận biết qua số tiền bán hàng hoặc dịch vụ.
  • Ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh dưới mục “Doanh thu”.
 • Lợi nhuận:

  • Nhận biết qua số tiền còn lại sau khi đã trừ tất cả các chi phí từ doanh thu.
  • Ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh dưới mục “Lợi nhuận gộp” và “Lợi nhuận ròng”.

Ví dụ có số liệu

Giả sử công ty ABC trong tháng 6 có các hoạt động kinh doanh như sau:

 • Doanh thu từ bán hàng: 1,000,000,000 VND
 • Giá vốn hàng bán: 600,000,000 VND
 • Chi phí hoạt động (bao gồm lương, thuê văn phòng, quảng cáo,…): 200,000,000 VND
 • Chi phí tài chính (lãi vay): 50,000,000 VND
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: 30,000,000 VND

Cách tính:

 • Lợi nhuận gộp: 1,000,000,000−600,000,000 = 400,000,000 VND 

 • Lợi nhuận ròng: 400,000,000 – 200,000,000 – 50,000,000 – 30,000,000 = 120,000,000

Báo cáo kết quả kinh doanh

Mục Số tiền (VND)
Doanh thu 1,000,000,000
Giá vốn hàng bán 600,000,000
Lợi nhuận gộp 400,000,000
Chi phí hoạt động 200,000,000
Chi phí tài chính 50,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp 30,000,000
Lợi nhuận ròng 120,000,000

Qua ví dụ trên, ta thấy rõ sự khác biệt giữa doanh thu và lợi nhuận, cũng như cách nhận biết và tính toán các chỉ số tài chính quan trọng này.

Vì sao cần phân biệt giữa doanh thu và lợi nhuận

Phân biệt giữa doanh thu và lợi nhuận là rất quan trọng trong quản lý kinh doanh và phân tích tài chính vì nhiều lý do:

 1. Hiểu rõ nguồn thu và chi phí: Doanh thu chỉ số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, không tính đến chi phí để sản xuất hoặc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ đó. Trong khi đó, lợi nhuận là kết quả sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí liên quan, phản ánh mức độ hiệu quả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

 2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Doanh thu cao không nhất thiết có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả nếu chi phí để đạt được doanh thu đó quá lớn. Lợi nhuận mới thực sự cho thấy doanh nghiệp có đang kiếm được tiền hay không sau khi đã trang trải tất cả chi phí.

 3. Quyết định chiến lược: Phân biệt giữa doanh thu và lợi nhuận giúp doanh nghiệp xác định được những sản phẩm hoặc dịch vụ nào là lãi nhất, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn về việc tập trung nguồn lực, cắt giảm chi phí, hoặc dừng sản xuất các sản phẩm không hiệu quả.

 4. Định giá và đầu tư: Các nhà đầu tư và chủ sở hữu thường quan tâm đến lợi nhuận của doanh nghiệp để đánh giá tiềm năng sinh lời và định giá công ty. Doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp có thể là dấu hiệu của một mô hình kinh doanh không bền vững.

 5. Tuân thủ và báo cáo: Trong báo cáo tài chính, doanh thu và lợi nhuận phải được ghi nhận và báo cáo một cách rõ ràng và chính xác để tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kế toán. Điều này giúp các bên liên quan (như cơ quan thuế, nhà đầu tư, ngân hàng) có cái nhìn đầy đủ và chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Do đó, việc phân biệt rõ ràng giữa doanh thu và lợi nhuận không chỉ giúp trong việc quản lý nội bộ mà còn quan trọng trong giao tiếp với các bên liên quan bên ngoài và trong việc đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Bản tiếng Anh – English Version

English Version

Revenue is the total amount of money received from sales or service provision, not considering the costs of producing or providing those goods and services. Profit, on the other hand, is the result after deducting all related costs, reflecting the efficiency and profitability of the business. Without understanding these two concepts, many business owners make serious mistakes when assessing their business situation.

Concepts

 • Revenue: The total amount of money received from business activities, sales, or service provision over a specific period. Revenue is usually recorded before deducting any costs.

 • Profit: The amount remaining after all costs have been deducted from revenue. There are two main types of profit:

  • Gross Profit: Revenue minus the cost of goods sold, i.e., the cost to purchase the quantity of goods that were sold.
  • Net Profit: Gross profit minus all other expenses (operational costs, financial costs, taxes, etc.).

Identification

 • Revenue:

  • Identified by the amount of sales or services.
  • Recorded in the financial statements under the item “Revenue”.
 • Profit:

  • Identified by the amount remaining after all costs have been deducted from revenue.
  • Recorded in the financial statements under the items “Gross Profit” and “Net Profit”.

Example with Figures

Assuming company ABC has the following business activities in June:

 • Revenue from sales: 1,000,000,000 VND
 • Cost of goods sold: 600,000,000 VND
 • Operating expenses (including salaries, office rent, advertising, etc.): 200,000,000 VND
 • Financial costs (interest on loans): 50,000,000 VND
 • Corporate income tax: 30,000,000 VND

Calculation:

 • Gross Profit: 1,000,000,000 − 600,000,000 = 400,000,000 VND

 • Net Profit: 400,000,000 – 200,000,000 – 50,000,000 – 30,000,000 = 120,000,000 VND

Financial Statement

Item Amount (VND)
Revenue 1,000,000,000
Cost of Goods Sold 600,000,000
Gross Profit 400,000,000
Operating Expenses 200,000,000
Financial Costs 50,000,000
Corporate Income Tax 30,000,000
Net Profit 120,000,000

From the above example, the difference between revenue and profit is clear, as well as how to identify and calculate these important financial indicators.

Why It’s Important to Distinguish Between Revenue and Profit

Distinguishing between revenue and profit is crucial in business management and financial analysis for several reasons:

 • Understanding Revenue and Costs: Revenue is the amount of money received from sales or service provision, not considering the costs to produce or provide those goods and services. Meanwhile, profit is the result after all related costs are deducted, reflecting the efficiency and profitability of the business.

 • Evaluating Business Efficiency: High revenue does not necessarily mean the business is operating efficiently if the costs to achieve that revenue are too high. Profit truly shows whether a business is making money after covering all costs.

 • Strategic Decisions: Differentiating between revenue and profit helps businesses determine which products or services are most profitable, thus making informed decisions about where to focus resources, cut costs, or discontinue ineffective products.

 • Valuation and Investment: Investors and owners often focus on a company’s profit to assess its potential profitability and value the business. High revenue but low profit may indicate an unsustainable business model.

 • Compliance and Reporting: In financial reporting, revenue and profit must be clearly and accurately recorded and reported to comply with legal regulations and accounting standards. This helps stakeholders (such as tax authorities, investors, banks) get a full and accurate view of the financial situation of the business.

Therefore, clearly distinguishing between revenue and profit not only aids in internal management but is also crucial in communications with external stakeholders and ensuring transparency and accountability of the business.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.