Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Nhật, tiếng Anh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo cho thấy một cách cụ thể về hoạt động vào ra của các dòng tiền với 3 hoạt động như sau:

  1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
  2. Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
  3. Dòng tiền từ cách hoạt động tài chính

Manabox xin phép gửi đến quý khách mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng nhật, tiếng anh và tiếng hàn như sau:

 

Tham khảo dịch vụ báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ bằng tiếng Nhật của Manabox Việt nam:

Dịch vụ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tiếng Nhật

Tiếng Việt

CÔNG TY TNHH….

   

  Mẫu số B 03 – DN 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

             

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU

Mã số

 

Thuyết minh

 

Năm nay

 

Năm trước

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.

Lợi nhuận trước thuế

01

           

2.

Điều chỉnh cho các khoản :

             
 

–  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04

           
 

–  Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

           
 

–  Chi phí lãi vay

06

 

VI.6

       

3.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

08

           
 

–  Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu

09

           
 

–  Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11

           
 

–  Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước

12

           
 

–  Tiền lãi vay đã trả

14

           
 

–  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

15

           

4.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

           

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

4.

Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

           
 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

     

 

 

 

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1.

Tiền thu từ đi vay

33

           

2.

Tiền trả nợ gốc vay

34

           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

           

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)

50

           

Tiền và tương đương tiền đầu năm/kỳ

60

           

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

           

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)

70

 

V.1

 

 

 

 

                           
             

 Hà Nội, ngày … tháng 03 năm 202..

 NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

 

 GIÁM ĐỐC

Mẫu tiếng Anh

Mẫu tiếng Nhật

________________
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/qgwjpq190
Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế: Ms Huyền : 094 719 2091 ( Phone/Zalo/Line )

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.