Mẫu báo cáo tài chính tiếng Hàn 재무제표 – Financial Statements Korean Version

Đối với các doanh nghiệp Hàn quốc, việc có mẫu báo cáo tài chính tiếng Hàn giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn.

Bảng cân đối kế toán

자 산 ASSETS
유동자산 CURRENT ASSETS
 현금및현금성자산 Cash and cash equivalents
현금 Cash
 미수금 Short-term receivables
매출채권- 무역 Short-term accounts receivable-trade
선급금 Short-term prepayment to suppliers
기타 미수금 Other short-term receivables
재고자산 Inventories
재고자산 Inventories
기타 유동자산 Other current assets
 선급비용 Short-term prepaid expenses
선급부가세 Deductible VAT input   
비유동자산 NON-CURRENT ASSETS
장기미수금 Non-current receivables
기타장기미수금 Other long-term receivables
고정자산 Fixed assets
유형고정자산 Tangible fixed assets
– 취득원가      – Original costs
– 감가상각누계      – Accumulated depreciation
 기타 비유동자산 Other non-current assets
선급금 Long-term prepaid expenses
자산 계 TOTAL ASSETS
부  채 LIABILITIES
유동부채 Current liabilities
미지급금-무역 Short-term accounts payable-trade
 미지급제세 Taxes and payables to the State Budget
미지급금-종업원 Payable to employees
 미지급비용 Short-term accrued expenses
 기타 미지급금 Other short-term payables
단기차입금 및 부채 Short-term borrowings and financial lease liabilities
자 본  OWNER’S EQUITY
자 본  Owner’s equity
법정자본금 Contributed capital
미처분이익잉여금 Accumulated losses
자본 및 부채 계 TOTAL RESOURCES

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

매출총액 Total revenue
차 감 Sales deduction 
순매출액 Net sales 
매출원가 Cost of sales
매출총이익 Gross loss
재무활동을 통한 수익 Financial income
재무 비용 Financial expenses
그 중 지급이자      In which: Interest expenses
일반관리비 General administration expenses
영업이익 Net operating loss
기타수익 Other income
기타비용 Other expenses
기타손익합계 Profit from other activities 
세전 손익 Accounting loss before tax 
당기 법인세 비용 Current corporate income tax expenses
이연 법인세 비용 Deferred corporate income tax expense
당기 순손익 Net loss after corporate income tax 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

영업활동으로 인한 현금흐름 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
세전 손익 Loss before tax
조 정 Adjustments for:
감가상각비 및 감모상각비 Depreciation and amortisations
외화환산손실 Unrealized foreign exchange loss
이자수익 Interest income
차입금 이자비용 Interest expenses
운전자본변경 전 영업현금흐름 Operating profit before changes in working capital
외상매출금/미수금의 증감 Increase in receivables
재고자산의 증감 Increase in inventories
미지급금 및 미지급비용의 증감 Increase in payables and accruals 
선급비용증감 Increase in prepaid expenses
영업활동으로 인한 순 현금 흐름 Net cash flows used in operating activities
투자활동으로 인한 현금흐름 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
고정자산 및기타비유동자산의 구입 Payment for acquisitions of tangible fixed assets and other non-current assets
수입이자  Interest income received
투자활동을 통한 순 현금유출입 Net cash flows used in investing activities
재무활동을 통한 현금흐름 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
법정자본금의 납입 Proceeds from capital contribution
장기차입금의 차입 Proceeds from short-term borrowings
차입금 상환 Repayment of long-term borrowings
재무활동을 통한 순현금흐름 Cash flows provided from financing activities
현금의 순 증감 Net INCREASE/(DECREASE) in cash AND CASH EQUIVALENTS
현금및 현금등가물의 기초잔액 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
외화표시 현금의 환율변동효과 Effects from changing foreign exchange rate
현금및 현금등가물의 기말잔액 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Trên đây là mẫu báo cáo tài chính tiếng Hàn để tham khảo.

Thuế tại Hàn Quốc – Taxes in Korea – 한국의 세금

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.