Mẫu thỏa thuận bù trừ công nợ song ngữ – Offset Document

Mẫu thỏa thuận bù trừ công nợ song ngữ – Offset Document, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Ví dụ mẫu: Biên bản bù trừ công nợ song ngữ

Các loại chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và hồ sơ mẫu bù trừ công nợ

CÔNG TY TNHH …………………. VIỆT NAM

………………………… VIETNAM CO., LTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

CLEARING DEBT AGREEMENT

Số/ No: ………….

– Căn cứ Hợp đồng ……………………….ngày ……………………

– Pursuant to Contracts …………………………… dated ……………………..;

– Căn cứ theo Thỏa thuận làm việc và Quyền lợi số …………………;

– Pursuant to Agreement of Working and Benefit no…………………….;

– Căn cứ Thỏa thuận thanh toán số…………… ngày ………………. và Phụ lục thỏa thuận thanh toán số …………………………………………..;

Pursuant to the Payment Agreement no………. dated …………. and Payment Agreement Appendix no ……………………;

– Căn cứ vào nhu cầu, khả năng hai bên:

– Based on the needs, ability of the two parties:

Hôm nay, ngày …………….., tại Văn phòng Công ty TNHH ………………………… Việt Nam, chúng tôi gồm:

Today, ………………, at ………………………… Viet Nam’s office, we include:

Bên A: Công ty TNHH …………………………

Party B: ………………………… Co., Ltd

Địa chỉ:……………………

Address;…………………….

Điện thoại/ Tel:………………………………….

Đại diện/Representative: Ông …………………………      Chức vụ/Position: …………

 

Bên B: Công ty TNHH …………………………

Party B: ………………………… Co., Ltd

Địa chỉ:……………………

Address;…………………….

Điện thoại/ Tel:………………………………….

Đại diện/Representative: Ông …………………………      Chức vụ/Position: …………

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng nhau thỏa thuận một số nội dung như sau:

After discussion, the two parties agreed on some contents as follows:

Đơn vị/Unit: USD

TT Diễn giải/ Description Số tiền phải thanh toán/Payable amount Số tiền cấn trừ/ Deduction amount Số tiền còn lại phải thanh toán/Payable remaining amount Hồ sơ tham khảo/Reference documents
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4) (6)
1 …………. ………… ………… ………… …………

2

         
  Tổng/ Total ………… ………… ………… …………

 

Tính đến ngày ………….., sau khi …………………….. bên A phải trả cho bên B là ………..(bằng chữ:……………..).

To ……………, after …………………. debt A has to pay to Party B is USD 15.000 (in words: Fifteen thousand dollars).

Biên bản này được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để thanh toán và giải quyết khi có tranh chấp giữa hai bên.

This minutes is made in two copies of equal validity, each party keeps one copy and as a basis for payment and settlement when there is a dispute between the two parties.

 

BÊN A

PARTY A

…………………………

BÊN B

PARTY B

…………………………

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.