Hợp đồng qua email có được chấp nhận cho mục đích thuế? Are email contracts acceptable for tax purposes?

Hợp đồng ký kết qua email là một vấn đề pháp lý thú vị. Thông thường, hợp đồng qua email cần đáp ứng một số tiêu chí nhất định để được coi là hợp lệ và có thể sử dụng cho mục đích thuế.

Hợp đồng ký kết qua email cần đáp ứng một số tiêu chí

Việc ký kết hợp đồng qua email vẫn được công nhận theo pháp luật. Tuy nhiên, để làm rõ việc các bên đã xác lập thực hiện qua email, cần phải xem xét nội dung thỏa thuận của các bên khi trao đổi email và khi trao đổi bằng văn bản hoặc trực tiếp

  1. Xác thực: Các bên tham gia phải có phương tiện để xác thực rằng họ thực sự là người đã ký vào hợp đồng. Điều này có thể thông qua chữ ký điện tử, mật khẩu, hoặc các phương thức xác thực khác.
  2. Tính toàn vẹn: Nội dung hợp đồng không được thay đổi sau khi đã được gửi và nhận qua email.
  3. Lưu trữ an toàn: Cả hai bên cần có biện pháp lưu trữ hợp đồng một cách an toàn để có thể truy cập lại khi cần thiết, đặc biệt là trong trường hợp có tranh chấp hoặc yêu cầu từ cơ quan thuế.
  4. Ý định rõ ràng và sự đồng ý: Email cần thể hiện rõ ràng ý định của các bên tham gia và sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

Hướng dẫn của cơ quan thuế

Trích công văn 7172/CT-TTHT

Trích công văn 1039/CT-TTHT

…Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ với đối tác nước ngoài, hai bên thống nhất thỏa thuận qua email báo công việc để thực hiện nếu sự thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định về hợp đồng dân sự theo hướng dẫn tại Điều 388, Điều 401 của Luật Dân sự số 33/2005/QH11 và Điều 24, Điều 74 của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội thì sự thỏa thuận của Công ty được coi là hợp đồng dân sự….

Trích công văn 4380/CT-TTHT

Căn cứ quy định nêu trên thì chỉ có đơn chào hàng, đơn đặt hàng (có thể qua email) xác nhận các thông tin mua bán quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ kinh tế mua bán thì mới được xem là một hình thức của hợp đồng kinh tế. Vận đơn (Bill of loading) được xem là chứng từ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng kinh tế nên vận đơn không được sử dụng để thay thế hợp đồng vận chuyển để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như quy định nêu trên.

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Đây là cách mà các bên thỏa thuận với nhau về các điều khoản liên quan đến việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự.

Thư điện tử (email) là gì?

Email là viết tắt của “Electronic Mail,” nghĩa là thư điện tử. Đây là phương tiện trao đổi thông tin qua mạng Internet giữa các thiết bị điện tử như điện thoại và laptop. Việc sử dụng email để trao đổi thông tin liên quan đến công việc, học tập, và nhiều mục đích khác đã trở nên phổ biến

Cơ sở pháp lý hợp đồng ký kết qua email

Theo Điều 119, Bộ luật Dân sự năm 2015, các giao dịch dân sự có thể thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Đặc biệt:

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Trong đó, căn cứ Luật Giao dịch điện tử 2023

Điều 7. Hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật.

Thông điệp dữ liệu được tạo ra, phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc được chuyển đổi từ văn bản giấy.

Điều 8. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu

Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Bản tiếng Anh - English Version
Contracts signed via email are an interesting legal issue. Typically, email contracts need to meet certain criteria to be considered valid and usable for tax purposes.
Signing a contract via email is still recognized by law. However, to clarify what the parties have agreed to do via email, it is necessary to consider the content of the parties’ agreement when exchanging emails and when communicating in writing or in person.
– Authentication: Parties must have a means to authenticate that they are indeed the person who signed the contract. This can be through electronic signatures, passwords, or other authentication methods.
– Integrity: Contract content cannot be changed after it has been sent and received via email.
– Safe storage: Both parties need to have measures to store the contract securely so that they can access it again when necessary, especially in case of disputes or requests from tax authorities.
– Clear Intent and Consent: The email should clearly demonstrate the parties’ intention and agreement to the terms of the contract.
 
Instructions from tax authorities
Excerpt from official dispatch 7172/CT-TTHT
Excerpt from official dispatch 4380/CT-TTHT
Excerpt from official dispatch 1039/CT-TTHT
…In case the Company provides services with foreign partners, the two parties agree to an agreement via email to notify the work to be performed if the agreement between the parties is in accordance with the regulations on civil contracts in the direction of cited in Article 388, Article 401 of the Civil Law No. 33/2005/QH11 and Article 24, Article 74 of the Commercial Law No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005 of the National Assembly, the Company’s agreement is considered a civil contract….

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.