Miễn hồ sơ vẫn bị ấn định lãi với giao dịch liên kết

Việt Nam ban hành nhiều quy định liên quan đến vấn đề chuyển giá, giao dịch liên kết trong những năm gần đây. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp và trình tự xác định yếu tố hình thành giá trong giao dịch liên kết. Nó cũng xác định quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc xác định giá giao dịch liên kết và thủ tục kê khai. Bài viết minh họa 01 trường hợp cụ thể về tình huống miễn hồ sơ vẫn bị ấn định lãi với giao dịch liên kết

Tình huống rủi ro ấn định thuế

Về cơ bản, Giao dịch liên kết được xác định là các giao dịch mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, vay, cho vay và các giao dịch liên quan đến tài sản hữu hình và vô hình. Điều này cũng bao gồm các thỏa thuận về việc mua bán và sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động và chia sẻ chi phí​​. Bên liên kết được định nghĩa là những bên có mối quan hệ cụ thể như sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư. Điều này bao gồm các doanh nghiệp nắm giữ ít nhất 25% vốn góp của doanh nghiệp khác, hoặc các trường hợp có quan hệ gia đình hoặc mối quan hệ kiểm soát khác được quy định cụ thể​​… Tham khảo tình huống dưới đây về rủi ro

Công ty A thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, hoạt động chính là sản xuất và gia công vải không dệt; không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác và sử dụng tài sản vô hình; doanh thu năm dưới 200 tỷ đồng/năm.
Kết quả kiểm tra: Tỷ suất (%) lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (Lợi nhuận gộp – Chi phí BH – Chi phí QLDN) trên (/) doanh thu của NNT dưới 0%

Cơ quan thuế kết luận tỷ suất này chưa đáp ứng điều kiện về tỷ suất lợi nhuận thuần theo quy định…; Công ty không lập và cung cấp đầy đủ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết…, cơ quan thuế áp dụng tỷ suất lợi nhuận theo quy định … để ấn định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh như sau…

Miễn hồ sơ giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Có một số trường hợp được miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định này. Điều kiện miễn nộp hồ sơ thường liên quan đến quy mô doanh nghiệp, giá trị giao dịch, hoặc việc tuân thủ các quy định về giá giao dịch liên kết trong quá khứ. Cụ thể, doanh nghiệp có thể được miễn nếu tổng giá trị giao dịch liên kết không vượt quá một ngưỡng nhất định hoặc nếu doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp giá giao dịch độc lập và được cơ quan thuế chấp nhận trong các kỳ tính thuế trước đó.

Tham khảo Info của Cục thuế tỉnh Bình Định

Điều 19. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

b) Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực như sau:

  • Phân phối: Từ 5% trở lên;
  • Sản xuất: Từ 10% trở lên;
  • Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi, hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

3. Người nộp thuế thuộc trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, việc xác định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có giao dịch liên kết được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

Những quy định này của Nghị định 132/2020/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý thuế, đặc biệt là trong các giao dịch có liên quan đến các bên liên kết, giúp tránh việc chuyển giá hoặc trốn thuế.

Miễn hồ sơ giao dịch liên kết?

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.