Mối quan hệ của các báo cáo tài chính

Mối quan hệ của các báo cáo tài chính được mô tả như thế nào? Bài viết kèm bài giảng giải thích một cách đơn giản. Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Trước hết, cần hiểu mục đích của các báo cáo tài chính thường gặp. Bên cạnh đó
Câu hỏi số 1 của Tài chính: Huy động vốn từ đâu?
Câu hỏi số 2 của Tài chính: Sử dụng vốn như thế nào?
Câu hỏi số 3 của Tài chính: Phân chia lãi vốn như thế nào?

Bài giảng: 

1. Bảng cân đối kế toán: 

Báo cáo này trình bày tổng thể về nguồn lực sản xuất kinh doanh vốn kinh doanh và nguồn tài trợ hình thành nên các loại vốn đó. Do đó, phương trình cơ bản của báo cáo này là TÀI SẢN (VỐN) = NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN (NGUỒN VỐN)

 • Tài sản: Tùy theo đặc thù kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp có thể phân bổ ở các khoản mục khác nhau. Ví dụ, với doanh nghiệp sản xuất thép thì tài sản chính là các nhà máy sản xuất (Tài sản cố định) trong khi doanh nghiệp bán lẻ thì tài sản chủ yếu là hàng tồn kho
 • Nguồn vốn: Cấu trúc nguồn tài trợ cho thấy mức độ phụ thuộc vào bên ngoài (nợ vay, chiếm dụng vốn…) mang lại rủi ro cao hơn doanh nghiệp tài trợ vốn từ chủ yếu bằng nguồn nội lực (Vốn chủ)

Mức độ chi tiết của việc phân loại chi tiết các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán hoặc trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ tùy thuộc vào những quy định của các chuẩn mực kế toán và cũng tùy thuộc vào quy mô, tính chất và chức năng của giá trị các khoản mục. Việc trình bày sẽ thay đổi đối với mỗi khoản mục, ví dụ:

 • a)Các tài sản cố định hữu hình được phân loại theo qui định trong Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình” ra thành Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị; Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý; Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ hữu hình khác.
 • b)Các khoản phải thu được phân tích ra thành các khoản phải thu của khách hàng, các khoản phải thu nội bộ, các khoản phải thu của các bên có liên quan, các khoản thanh toán trước và các khoản phải thu khác;
 • c)Hàng tồn kho được phân loại, phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, ra thành nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm,..
 • d)Các khoản dự phòng được phân loại riêng biệt cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp; và
 • e)Vốn góp và các khoản dự trữ được trích lập từ lợi nhuận được phân loại riêng biệt thành vốn góp, thặng dư vốn cổ phần và các khoản dự trữ.

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh:

Báo cáo này trình bày tổng thể về tình hình lãi lỗ trong kỳ nên biểu hiện bởi phương trình: LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ

Tuy nhiên, người đọc báo cáo cần nhìn cả quá trình trong nhiều kỳ liên tiếp để thấy xu hướng về sự thay đổi về nguồn gốc tạo ra lãi chính cho doanh nghiệp và hiệu quả sinh lợi của doanh nghiệp. Thường thì việc phân chia nguồn tạo ra lợi nhuận được chia thành
 • Lợi nhuận từ hoạt động:  gồm Lãi từ bán hàng hóa, dịch vụ và Lãi từ hoạt động tài chính 
 • Lãi từ hoạt động khác

3. Lưu chuyển tiền tệ:

Khác với báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự biến động về DÒNG TIỀN bởi 3 hoạt động:

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Hoạt động đầu tư
 • Hoạt động Tài chính.

Từ đó, người đọc nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao dòng tiền đó là âm hay dương để có những nhận định phù hợp

Đọc thêm: 

Cách đọc nhanh Báo cáo tài chính

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có Thuyết minh báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin bổ sung cần thiết khác. Chúng bao gồm những thông tin được các chuẩn mực kế toán khác yêu cầu trình bày và những thông tin khác cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.

Nguồn dữ liệu báo cáo tài chính các công ty

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.