Nhân viên partime có phải tham gia bảo hiểm xã hội không

Nhân viên partime thuộc đối tượng tham gia BHXH

Nhân viên partime có phải thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không? 

Câu trả lời là có, bởi vì một số căn cứ sau: 

Theo Điều 32, luật Lao động 2019 (1), Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, hợp đồng lao động partime cũng được coi là một hợp đồng lao động và có quyền, nghĩa vụ bình đẳng như HĐLĐ trọn thời gian.

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (2), Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động có thời gian từ trên 01 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Do vậy, trường hợp công ty ký hợp đồng lao động partime, mang tính chất liên tục trên 1 tháng thì thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Quan điểm trên trùng với quan điểm tại Cơ quan BHXH đưa ra như sau:

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có trường hợp nào nhân viên partime không tham gia BHXH bắt buộc không? 

Trả lời: 

Nhân viên partime nếu ký Hợp đồng trên 1 tháng thì thuộc đối tượng tham gia BHXH. Tuy nhiên, Trường hợp tổng thời gian làm việc của Người lao động partime không làm việc quy đổi theo số ngày làm việc trong tháng từ 14 ngày trở lên thì không phải tham gia BHXH tháng đó. 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.” .

Như vậy, sẽ có thời gian mà NLĐ partime này không tham gia BHXH bắt buộc mà vẫn đúng theo quy định.

Mức đóng BHXH của lao động partime như thế nào?

Theo điểm 2.6, khoản 2, Điều 6 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

Đối với tiền lương do đơn vị quyết định: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.