Xử phạt cá nhân không quyết toán thuế TNCN – Fine for PIT finalization violation

Ở Việt Nam, xử phạt cá nhân không quyết toán thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và quản lý thuế. Mức phạt cụ thể phụ thuộc vào mức độ vi phạm, thời gian chậm trễ và số tiền thuế. Ngoài ra, phạt cá nhân không quyết toán thuế có thể áp dụng các hình thức xử phạt như phạt tiền, truy thu thuế, phạt chậm nộp, và trong một số trường hợp nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự.

Xử phạt cá nhân không quyết toán thuế

 • Trường hợp người nộp thuế “không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế” được xác định là hành vi trốn thuế, tùy từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn 
 • Nếu người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế chỉ bị xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, người nộp thuế cần nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế; và nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế để khắc phục hậu quả.

Xác định hành vi trốn thuế khi quá 90 ngày

Theo công văn số 5852/TCT-PC, NNT cần phải lưu ý các vấn đề sau

 • Nếu cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp trễ hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá 90 ngày và nếu có số tiền thuế phải nộp, thì được xác định là hành vi trốn thuế, không phải là vi phạm hành vi khai sai thuế
 • Nếu NNT có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày mà không bị cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà sẽ bị xử phạt theo khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này sẽ tuân theo các nguyên tắc sau:
  • Nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCNnộp đủ số tiền thuế trước khi cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày, thì người nộp thuế sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
  • Trường hợp cơ quan thuế đã lập biên bản vi phạm ghi nhận hành vi không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá hạn trên 90 ngày và có số tiền thuế phải nộp, thì người nộp thuế sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc trường hợp có dấu hiệu tội trốn thuế thì cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính

Trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN? Có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, đại lý bảo hiểm…

Xử phạt cá nhân không kê khai thu nhập hàng quý

Theo công văn số 560/TCT-PC ngày 27/2/2023 của Tổng cục Thuế, nếu trong năm tính thuế, NNT không nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho các quý trong năm và đã tích luỹ số thuế TNCN phải nộp theo từng quý thì bị coi là trốn thuế. Do đó, NNT cần phải 

 • Khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tiếp cho cơ quan thuế theo từng quý
 • Khai quyết toán thuế TNCN theo năm

Các quy định về xử phạt không quyết toán thuế được quy định trong Bộ luật Thuế và các văn bản pháp luật liên quan. Để hiểu rõ hơn về quy định này, bạn có thể tham khảo thông tin từ cơ quan thuế hoặc tìm kiếm thông tin trên các trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thuế.

Trích dẫn văn bản của Tổng Cục thuế

Trích dẫn công văn 5852/TCT-KK phạt cá nhân không quyết toán thuế

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu trên, trường hợp NNT phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì NNT có trách nhiệm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế TNCN còn thiếu vào NSNN. Trường hợp NNT không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN quá hạn trên 90 ngày có số thuế phải nộp thì người nộp thuế được xác định là có hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, không phải là hành vi khai sai theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP đã loại trừ trường hợp NNT có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày nhưng chưa được cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế mà người nộp thuế tự giác nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP Hải Phòng thì cá nhân có thu nhập lớn từ tiền hoa hồng môi giới đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ 10% trên thu nhập nhưng vẫn thuộc trường hợp phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì NNT có trách nhiệm phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế TNCN còn thiếu vào NSNN. Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) vào NSNN trước khi cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày thì người nộp thuế bị xem xét xử phạt VPHC về hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ quan thuế đã lập biên bản vi phạm ghi nhận hành vi không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá hạn trên 90 ngày mà hồ sơ khai thuế đó phát sinh số thuế phải nộp thì người nộp thuế bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trích dẫn công văn 560/TCT-PC

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông Sasaki Takaaki (sau đây gọi là NNT) là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức nước ngoài chi trả thì NNT có nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo năm. Năm tính thuế 2021, NNT đã có hành vi không nộp hồ sơ khai thuế TNCN quý I, II, III và IV/2021 và có phát sinh số thuế TNCN phải nộp theo từng quý nên NNT có hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam rà soát Quyết định số 792/QĐ-XPHC ngày 27/7/2022, trong trường hợp cần thiết, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện xác minh theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi năm 2020) để xử lý theo quy định. Trường hợp hành vi của NNT thuộc điểm a Khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cơ quan thuế xem xét chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

Hạn nộp quyết toán thuế TNCN

 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (30/4/N+1). Tuy nhiên, cả 30/4 và 1/5 đều là ngày nghỉ Lễ nên thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 02/5/2024
 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu ý thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2023 là ngày 31/3/2024 (ngày Chủ Nhật), do vậy, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày 01/4/2024.
English Version

Penalty for individuals who do not settle taxes

According to official letter No. 5852/TCT-PC from the General Department of Taxation, taxpayers should take note of the following issues:

 1. If an individual is required to directly settle their personal income tax (PIT) but fails to submit the PIT settlement documents or submits them more than 90 days late, and if there is an outstanding tax amount to be paid, it will be considered as tax evasion rather than a violation of incorrect tax reporting.

 2. If the taxpayer submits tax declaration documents more than 90 days late without receiving an administrative violation record from the tax authority for late submission, they will not be penalized for tax evasion. Instead, they will be subject to penalties under Article 5 of Decree No. 125/2020/NĐ-CP. The administrative penalties in this case will follow the following principles:

  a. If the taxpayer has submitted the PIT settlement documents and paid the full tax amount before the tax authority issues an administrative violation record for late submission of tax declaration documents exceeding 90 days, the taxpayer will be considered for administrative penalties related to the deadline for submitting tax declaration documents.

 3. In cases where the tax authority has issued an administrative violation record for failure to submit or late submission of PIT settlement documents exceeding 90 days and there is an outstanding tax amount to be paid, the taxpayer will be considered for administrative penalties related to tax evasion. In cases that show signs of tax evasion, the tax authority will transfer the violation case to the competent authority for criminal prosecution as stipulated in Article 62 of the Law on Administrative Violations Handling.

Penalty for individuals who do not declare quarterly income

According to official letter No. 560/TCT-PC dated February 27, 2023, from the General Department of Taxation, if during the tax year, the taxpayer does not submit PIT declaration documents for each quarter and accumulates the PIT amount to be paid for each quarter, it will be considered as tax evasion. Therefore, taxpayers should:

 1. Declare and pay personal income tax (PIT) directly to the tax authority for each quarter.
 2. Settle the PIT for the entire year.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.