A720: Xác định mức trọng yếu cho các nhóm giao dịch, số dư TK, thông tin thuyết minh

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: A720: Xác định mức trọng yếu cho các nhóm giao dịch, số dư TK, thông tin thuyết minh

Chuẩn mực và người thực hiện 

CMKiT số 320 yêu cầu: Nếu có các nhóm giao dịch, số dư TK hoặc thông tin thuyết minh (sau đây gọi là “khoản mục”) có sai sót với mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC thì KTV phải xác định mức trọng yếu/các mức trọng yếu áp dụng cho từng khoản mục này.

Người thực hiện Mẫu này là Trưởng nhóm kiểm toán và người phê duyệt là Chủ nhiệm kiểm toán và Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán.

Thời điểm thực hiện

Việc xác định mức trọng yếu được thực hiện ngay đầu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và tiếp tục được xem xét hoặc cập nhật trong cả quá trình kiểm toán (nếu cần) cho đến cuối giai đoạn tổng hợp – lập báo cáo.

Cách thực hiện

Mẫu A720 này chỉ áp dụng khi KTV xét thấy có các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh cần xây dựng mức trọng yếu riêng. Để xác định sự cần thiết phải xây dựng mức trọng yếu riêng, KTV cần xem xét các nội dung, bao gồm: (1) Pháp luật, các quy định hoặc khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng có thể gây ảnh hưởng đến kỳ vọng của người sử dụng BCTC liên quan đến giá trị hay thông tin thuyết minh của một số khoản mục nhất định trên BCTC (ví dụ: giao dịch với các bên liên quan và thù lao của BGĐ và BQT; vấn đề tuân thủ pháp luật và các quy định nhạy cảm); (2) Những thông tin thuyết minh quan trọng liên quan đến ngành nghề mà đơn vị được kiểm toán đang hoạt động (ví dụ: chi phí thăm dò của công ty khai thác mỏ; chi phí nghiên cứu và triển khai của một công ty dược hoặc công ty công nghệ cao); (3) Người sử dụng BCTC quan tâm đến một lĩnh vực hoạt động nhất định của đơn vị, các sự kiện lớn hoặc không chắc chắn, cần được thuyết minh riêng rẽ trên BCTC (ví dụ: việc mới mua một bộ phận kinh doanh, các sự kiện hợp nhất, thoái vốn, tái cơ cấu hoặc các thủ tục pháp lý quan trọng đối với pháp nhân; Việc đảm bảo các điều khoản của các hợp đồng vay, đặc biệt là các điều khoản mà đơn vị sắp vi phạm. Nếu một lỗi không được sửa chữa nhỏ có nghĩa là một điều khoản đã bị vi phạm, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến BCTC và trong tình huống xấu nhất có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của giả định hoạt động liên tục được sử dụng trong việc lập và trình bày BCTC).

Khi đơn vị được kiểm toán có các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh như trên, KTV cần thu thập thêm thông tin về quan điểm và kỳ vọng của BGĐ và BQT đơn vị.

Khi KTV trả lời “Có” tại mục I của phần B tức là cần phải  xác định mức trọng yếu riêng cho các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh, KTV điền các cột trong mục  mục II phần B “Xác định mức trọng yếu cho các khoản mục” như sau:

Cột (1): Trình bày tên khoản mục (các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh) cần xây dựng mức trọng yếu riêng;

Cột (2): Mô tả cách xác định mức trọng yếu cho khoản mục (ví dụ: tỷ lệ từ 50% đến 75% so với mức trọng yếu tổng thể BCTC, tùy theo xét đoán của KTV về tầm quan trọng của khoản mục);

Cột (3): Tính toán và điền số liệu mức trọng yếu kế hoạch cho từng khoản mục (tại giai đoạn lập kế hoạch);

Cột (4): Mức trọng yếu của kỳ trước

Trường hợp mức trọng yếu xác định riêng của các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh của kỳ kiểm toán hiện tại thấp hơn kỳ trước, KTV phải xem xét ảnh hưởng của sai sót đối với số dư đầu kỳ. Sai sót có thể tồn tại trong số dư đầu kỳ do mức trọng yếu sử dụng trong cuộc kiểm toán kỳ trước cao hơn. Để giảm thiểu rủi ro có sai sót trọng yếu xảy ra đối với số dư đầu kỳ có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính kỳ hiện tại, KTV phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung trên số dư đầu kỳ của các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh.

Tính toán và điền số liệu mức trọng yếu thực tế cho từng khoản mục (tại giai đoạn hoàn tất);

Bước C: Soát xét cuối cùng về mức trọng yếu của khoản mục (các nhóm giao dịch, số dư TK hay thông tin thuyết minh).

Theo quy định của CMKiT số 320, KTV phải sửa đổi mức trọng yếu trong trường hợp có thêm thông tin trong quá trình kiểm toán mà có thể dẫn đến việc thay đổi mức trọng yếu so với mức đã xác định trước đó. KTV cần ghi lại rõ lý do của việc thay đổi mức trọng yếu. Việc này phải được Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán phê duyệt.

Nếu mức trọng yếu riềng của được áp dụng thấp hơn mức trọng yếu đã xác định trước đó: KTV phải xác định xem có cần phải sửa đổi lại mức trọng yếu thực hiện (của khoản mục), và xem nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo có còn phù hợp hay không.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.