C200 Thủ tục kiểm toán chung

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: C200 Thủ tục kiểm toán chung

Các mẫu này đưa ra hướng dẫn về các thủ tục kiểm toán chung do KTV thực hiện đối với tính phù hợp chung của sổ cái, sự phù hợp của đơn vị tiền tệ trong kế toán, kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái, kiểm tra việc BGĐ khống chế các kiểm soát, kiểm tra số dư cuối kỳ trên sổ cái và kiểm tra hồ sơ pháp lý.

Người thực hiện

Người thực hiện các mẫu này là Trưởng nhóm kiểm toán hoặc Trợ lý kiểm toán (tùy theo phân công). Người soát xét là Chủ nhiệm kiểm toán (nếu người thực hiện là Trưởng nhóm kiểm toán) hoặc Trưởng nhóm kiểm toán (nếu người thực hiện là Trợ lý kiểm toán).

Thời điểm thực hiện

Bắt đầu thực hiện trong giai đoạn đánh giá rủi ro, tiếp tục được cập nhật trong suốt cuộc kiểm toán.

Cách thực hiện

Các thủ tục chung nhằm xem xét sự phù hợp trong việc sử dụng đồng tiền ghi sổ kế toán và việc áp dụng tỷ giá hối đoái của đơn vị. Đồng thời, các thủ tục chung xem xét đến số dư đầu kỳ và cuối kỳ trên sổ cái, tính tuân thủ pháp luật và xem xét việc BGĐ đơn vị khống chế các kiểm soát. Các CTKiT trong phần thủ tục chung bao gồm:

C210  Chương trình kiểm toán – Sổ cái

Mẫu này bao gồm các thủ tục kiểm toán chính để đánh giá sự phù hợp trong việc lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán (đồng tiền chức năng) và tỷ giá hối đoái được sử dụng để ghi chép và chuyển đổi trong sổ cái.

C210.1 Đánh giá của KTV về sự phù hợp của đơn vị tiền tệ trong kế toán hay gọi là đồng tiền ghi sổ kế toán: KTV phải thực hiện thủ tục đánh giá sự phù hợp của các đánh giá của BGĐ đơn vị được kiểm toán về đồng tiền ghi sổ kế toán theo hướng dẫn tại mẫu.

C220 Chương trình kiểm toán – Kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái

C220.1 Kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái (kiểm toán năm đầu tiên) và C220.2 Kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái (KTV đã kiểm toán kỳ trước)

Khi thực hiện hợp đồng kiểm toán năm đầu tiên, mục tiêu của KTV đối với số dư đầu kỳ là phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc liệu số dư đầu kỳ có chứa đựng các sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến BCTC của kỳ hiện tại hay không;

các chính sách kế toán phù hợp được áp dụng đối với số dư đầu kỳ đã được áp dụng nhất quán đối với BCTC của kỳ hiện tại hoặc các thay đổi được ghi nhận và trình bày đầy đủ và phù hợp với khuôn khổ lập BCTC áp dụng (C220.1).

Trong trường hợp kiểm toán nhiều năm, KTV phải xác định rằng số dư đầu kỳ trong sổ cái được chuyển sang từ sổ cái năm trước và dựa trên BCTC đã được kiểm toán (C220.2).

Các thủ tục kiểm toán cụ thể đối với số dư đầu kỳ, KTV có thể thiết kế và thực hiện tập trung tại C220 hoặc thiết kế, thực hiện tại các phần hành kiểm toán (phần D – Kiểm tra cơ bản tài sản; E – Kiểm tra cơ bản nợ phải trả; F – Kiểm tra cơ bản vốn chủ sở hữu và các khoản mục ngoài Bảng CĐKT) đồng thời tham chiếu với C220.

C230 Kiểm tra việc BGĐ khống chế các kiểm soát

Rủi ro BGĐ khống chế kiểm soát là một rủi ro đáng kể do BGĐ can thiệp sâu hơn vào việc hạch toán kế toán đặc biệt là đối với các giao dịch không thường xuyên hoặc các vấn đề mang tính xét đoán. Theo đó, KTV phải thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp để giải quyết các rủi ro do BGĐ khống chế kiểm soát. Thủ tục kiểm toán bao gồm kiểm tra các bút toán ghi sổ và các bút toán điều chỉnh khác, xem xét sự sai lệch của các ước tính kế toán và các giao dịch bất thường.

C240 Kiểm tra số dư cuối kỳ trên sổ cái TK

Tài liệu của KTV phải chứng minh rằng các BCTC đã phù hợp hoặc đã đối chiếu với các sổ kế toán. Mẫu này bao gồm các thủ tục kiểm toán để đảm bảo rằng HSKiT đã thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp rằng số dư cuối kỳ của các TK phù hợp với các khoản mục trên BCTC.

C250 Chương trình kiểm toán – Kiểm tra hồ sơ pháp lý và soát xét các Biên bản họp/Nghị quyết

Mẫu này bao gồm các thủ tục kiểm toán để xác định rằng các tài liệu kế toán và tài liệu theo luật định và thông tin được yêu cầu đã được đơn vị thực hiện đúng cách.

C250.1 Kiểm tra các hồ sơ pháp lý: Việc thiết lập tài liệu theo quy định của pháp luật của đơn vị đã được thực hiện đúng và những thay đổi đã được cập nhật kịp thời.

C250.2 Soát xét Biên bản họp/Nghị quyết: Xem xét Biên bản các cuộc họp của BGĐ, các cổ đông hoặc BQT được tổ chức trong kỳ và sau thời điểm kết thúc niên độ để đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến kế toán và kiểm toán trong các Biên bản họp đó đã được giải quyết và/hoặc thuyết minh phù hợp trong BCTC.

Liên kết với giấy làm việc khác

Liên kết đến các tờ CTKiT và giấy làm việc chi tiết của các phần hành kiểm toán cụ thể tại các phần: D – Kiểm tra cơ bản tài sản; E – Kiểm tra cơ bản nợ phải trả; F – Kiểm tra cơ bản vốn chủ sở hữu và các khoản mục ngoài Bảng CĐKT; G – Kiểm tra cơ bản Báo cáo KQHĐKD; H – Kiểm tra các nội dung khác.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.