Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ

Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Phần hành

 

E100    VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN, DÀI HẠN

 

„   E110  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E120  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E130  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   E131 Mẫu thư xác nhận nợ vay (C)

 

„   E133 Theo dõi xác nhận số dư vay và nợ ngắn hạn, dài hạn và phản hồi xác nhận

 

„   E150-199  Giấy làm việc khác

 

 

 

E200    PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN, DÀI HẠN

 

„   E210  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E220  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E230  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   E231 Mẫu thư xác nhận phải trả nhà cung cấp (C)

 

„   E233 Theo dõi xác nhận số dư phải trả nhà cung cấp ngắn hạn, dài hạn và phản hồi xác nhận (C)

 

„   E250-299  Giấy làm việc khác

 

 

 

E300    THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

 

„   E310  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E320  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E330.1  Chương trình kiểm toán – Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (C) – Sửa đổi

 

„   E330.2 Chương trình kiểm toán – Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (C) – Mới

 

„   E330.3 Chương trình kiểm toán – Các loại thuế khác (bao gồm thuế TNCN, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu, thuế môn bài) (C) – Mới

 

„   E350-499  Giấy làm việc khác

 

 

 

E400     PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

 

 

„   E410  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E420  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E430  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   E450-499  Giấy làm việc khác

 

 

 

E500     CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN, DÀI HẠN

 

„   E510  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E520  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E530  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   E550-599  Giấy làm việc khác

 

 

 

E600     PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN, DÀI HẠN

 

„   E610  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   E620  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   E630  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   E650-699  Giấy làm việc khác

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.