Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN

Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. 

Phần hành

 

D100 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

 

D110  Bảng tổng hợp số liệu (C)

 

D120  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

D130  Chương trình kiểm toán (C) (Quan trọng)

Sửa đổi

D132 Phiếu chứng kiến kiểm kê tiền mặt (C)

 

D133 Mẫu thư xác nhận ngân hàng (C)

 

D150-199  Giấy làm việc khác

 

 

 

D200    ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

 

D210  Bảng tổng hợp số liệu

 

D220  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

D230.1 Chương trình kiểm toán – Các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết (C)

Mới

D230.2 Chương trình kiểm toán – Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn (bao gồm chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) (C)

Sửa đổi

D231 Mẫu thư xác nhận các khoản đầu tư (C)

 

D250-299  Giấy làm việc khác

 

 

 

D300    PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

 

„   D310  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D320  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D330  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   D331 Mẫu thư xác nhận phải thu khách hàng (non blank) (C)

 

„   D332 Mẫu thư xác nhận phải thu khách hàng (C)

 

„   D333 Theo dõi xác nhận số dư phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn (C)

 

„   D350-399  Giấy làm việc khác

 

 

 

D400    PHẢI THU NỘI BỘ VÀ PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

 

„   D410  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D420  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D430  Chương trình kiểm toán (C) – sửa đổi

 

„   D450-499  Giấy làm việc khác

 

 

 

D500    HÀNG TỒN KHO

 

„   D510  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D520  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D530  Chương trình kiểm toán (C) – sửa đổi

 

„   D531 Chương trình kiểm toán – Quan sát, kiểm kê hiện vật hàng tồn kho (C) – Sửa đổi

 

„   D532 Báo cáo kiểm kê hàng tồn kho (C)

 

„   D533 Phiếu kiểm đếm hàng tồn kho (C)

 

„   D534 Thư xác nhận hàng giữ hộ/ hàng gửi bán (C)

 

„   D550-599  Giấy làm việc khác

 

 

 

D600    CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC & TÀI SẢN KHÁC NGẮN HẠN, DÀI HẠN

 

„   D610  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D620  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D630  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   D650-699  Giấy làm việc khác

 

 

 

D700    TSCĐ HỮU HÌNH, VÔ HÌNH, CHI PHÍ XDCB DỞ DANG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

„   D710  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D720  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D730.1 Chương trình kiểm toán tài sản cố định hữu hình (C) – Sửa đổi

 

„   D730.2 Chương trình kiểm toán tài sản cố định vô hình (C) – Mới

 

„   D730.3 Chương trình kiểm toán bất động sản đầu tư (C) – Mới

 

„   D730.4 Chương trình kiểm toán chi phí XDCB dở dang (C) – Mới

 

„   D750-799  Giấy làm việc khác

 

 

 

D800    TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

 

„   D810  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   D820  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   D830  Chương trình kiểm toán – Sửa đổi (C)

 

„   D850-899  Giấy làm việc khác

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.