Chương trình kiểm toán THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỦ TỤC CHUNG

Chương trình kiểm toán THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỦ TỤC CHUNG được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Phần hành

 

C100  THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT

 

C1xxx  Thử nghiệm kiểm soát – Lấy mẫu (C) – Mới

 

C1yyy  Thử nghiệm kiểm soát – Kiểm tra mẫu chọn (C) – Mới

 

C110    CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN

 

C110  Kiểm tra KSNB đối với chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền (C)

 

 

 

C120    CHU TRÌNH MUA HÀNG, PHẢI TRẢ, TRẢ TIỀN

 

C120  Kiểm tra KSNB đối với chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền (C)

 

 

 

C130    CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO, TÍNH GIÁ THÀNH, GIÁ VỐN

 

C130  Kiểm tra KSNB đối với chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn (C)

 

 

 

C140    CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

C140  Kiểm tra KSNB đối với chu trình tiền lương và phải trả người lao động (C)

 

 

 

C150    CHU TRÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

C150  Kiểm tra KSNB đối với chu trình TSCĐ và XDCB (C)

 

 

 

C200 THỦ TỤC CHUNG

 

C210  KIỂM TOÁN – SỔ CÁI

 

C210  Chương trình kiểm toán – Sổ cái (C)

Mới

C210.1   Đánh giá của KTV về sự phù hợp của đồng tiền ghi sổ kế toán (C)

Mới

C210.2 Đánh giá của BGĐ về đồng tiền ghi sổ kế toán (C)

Mới

„   C210.3 Đánh giá việc áp dụng tỷ giá hối đoái (C) – Mới

 

 

 

C220 KIỂM TRA SỐ DƯ ĐẦU KỲ TRÊN SỔ CÁI

 

„   C220.1 Kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái (kiểm toán năm đầu tiên) (C) – Mới

 

„   C220.2 Kiểm tra số dư đầu kỳ trên sổ cái (KTV đã kiểm toán kỳ trước) (C) – Mới

 

 

 

C230 KIỂM TRA VIỆC BGĐ KHỐNG CHẾ CÁC KIỂM SOÁT (C) – Mới

 

 

 

C240 KIỂM TRA SỐ DƯ CUỐI KỲ TRÊN SỔ CÁI (C) – Mới

 

 

 

C250 KIỂM TOÁN – HỒ SƠ PHÁP LÝ VÀ SOÁT XÉT CÁC BIÊN BẢN

 

C250 Chương trình kiểm toán – Hồ sơ pháp lý và soát xét các biên bản (C)

Mới

C250.1 Kiểm tra các hồ sơ pháp lý (C) 

Mới

C250.2 Soát xét Biên bản họp /Nghị quyết (C)

Mới

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

CÁC MẪU GIẤY LÀM VIỆC CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO CÁC PHẦN HÀNH

Phần hành

Mới

„   Dxxx- Kiểm tra chi tiết – Lấy mẫu (bổ sung, làm mới toàn bộ để đưa vào từng phần hành) (C) – Mới

 

„   Dyyyy- Thủ tục phân tích cơ bản (bổ sung, làm mới toàn bộ để đưa vào từng phần hành) (C) – Mới

 

„   Thư viện các thủ tục kiểm toán bổ sung (C) – Mới

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.