Chương trình kiểm toán TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO

Chương trình kiểm toán TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Phần hành

 

B100    SOÁT XÉT, PHÊ DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO

 

„   B110 Danh mục kiểm tra hoàn thành cuộc kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   B111 Soát xét báo cáo tài chính (C) – Mới

 

„   B120  Soát xét việc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán (C)

 

„   B130  Soát xét giấy làm việc chi tiết (C)

 

„   B140  Hình thành ý kiến kiểm toán (C)

 

 

 

B200    THƯ QUẢN LÝ VÀ CÁC TƯ VẤN KHÁC CHO KHÁCH HÀNG

 

„   B210  Thư quản lý (C)

 

 

 

B300     BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

„   B310  Mẫu Báo cáo kiểm toán (dạng chấp nhận toàn phần) (C)

 

„   B311  Mẫu Báo cáo kiểm toán (dạng ngoại trừ do BCTC còn sai sót trọng yếu) (C)

 

„   B312 Mẫu Báo cáo kiểm toán (dạng ngoại trừ do hạn chế phạm vi kiểm toán) (C)

 

„   B313  Mẫu Báo cáo kiểm toán (dạng từ chối đưa ra ý kiến) (C)

 

„   B314  Mẫu Báo cáo kiểm toán (dạng ý kiến trái ngược) (C)

 

„   B315 Các mẫu BCKiT khác (C) – Mới

 

„   B341  Bảng cân đối kế toán trước và sau điều chỉnh (C)

 

„   B342  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau điều chỉnh (C)

 

„   B343  Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (C)

 

„   B350  Bảng cân đối số phát sinh trước và sau điều chỉnh (C)

 

„   B360  Danh sách bút toán điều chỉnh và phân loại lại (C) – Sửa đổi

 

„   B370  Bảng tổng hợp đánh giá ảnh hưởng của các sai sót không điều chỉnh đến BCTC (C) – Sửa đổi

 

 

 

B400    TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

 

„   B410  Tổng hợp kết quả kiểm toán (C)

 

„   B411  Trao đổi với đơn vị về kết quả kiểm toán (C)

 

„   B412  Soát xét các vấn đề cần trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (C) – Mới

 

„   B420   Phân tích tổng thể BCTC lần cuối (C)

 

„   B430  Các vấn đề cần giải quyết trước ngày phát hành BCKiT (C)

 

„   B440  Thư giải trình của Ban Giám đốc (C) – Sửa đổi

 

„   B450  Tham khảo ý kiến tư vấn (C)

 

 

 

B500    TÀI LIỆU DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

 

„   B510   Bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính trước kiểm toán

 

„   B520   Hồ sơ pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép khác)

 

„   B530   Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong BGĐ và BQT trong năm

 

„   B540   Biên bản họp/Nghị quyết/Báo cáo của BGĐ và BQT trong năm

 

„   B550   Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty

 

„   B560   Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung (C)

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.