Chương trình kiểm toán KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Chương trình kiểm toán KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Phần hành

 

A100 XEM XÉT CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG, ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG

 

A110  Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)

Sửa đổi

A111 Thư gửi kiểm toán viên tiền nhiệm (C)

 

A120  Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)

Sửa đổi

A200 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ NHÓM KIỂM TOÁN

 

A210  Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp thông thường) (C)

Sửa đổi

„   A211  Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 Công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) (C) – Sửa đổi

 

„   A212  Thư hẹn kiểm toán (C)

 

„   A213 Hợp đồng kiểm toán và soát xét (C) – Mới

 

„   A220 Chiến lược kiểm toán tổng thể (C) – Mới

 

„   A221 Soát xét việc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán (C) – Mới

 

„   A230  Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán (C)

 

„   A240  Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp (C)

 

„   A250.1 Kế hoạch phân công nhân sự kiểm toán và thời gian thực hiện (C) – Mới

 

„   A250.2  Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán (C)

 

„   A260  Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C)

 

„   A270  Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„    A270.1 Ví dụ về các tình huống và mối quan hệ cụ thể làm phát sinh nguy cơ đe dọa tính độc lập và các biện pháp bảo vệ (C)

 

„   A271  Theo dõi luân chuyển kiểm toán viên (C)

 

„   A272 Xem xét việc phụ thuộc khách hàng kiểm toán (C) – Mới

 

„   A280  Trao đổi với nhóm kiểm toán về kế hoạch kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   A290  Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và các cá nhân khác để lập kế hoạch kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   A291  Trao đổi với Ban Quản trị đơn vị được kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   A292  Thư trao đổi với Ban Quản trị về tính độc lập của kiểm toán viên (C)

 

 

 

A300    TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

 

A310  Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động (C) – Sửa đổi

 

A311 Tìm hiểu khách hàng – Danh sách pháp luật và các quy định ảnh hưởng đến đơn vị (C) – Mới

 

„   A312 Tìm hiểu khách hàng – Các bên liên quan (C) – Mới

 

„   A313 Tìm hiểu khách hàng – Hệ thống kế toán để ghi chép, xử lý giao dịch (C) – Mới

 

„   A314 Tìm hiểu khách hàng – Các ước tính kế toán (C) – Mới

 

 

 

A400    TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH QUAN TRỌNG 

 

 A410  Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền (C)

Sửa đổi

 A410.1 Thư viện thủ tục kiểm soát chính chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền (C)

Mới

A411  Walk-through test chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền (C)

 

A420  Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền (C) 

Sửa đổi

 A420.1 Thư viện thủ tục kiểm soát chính chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền (C)

Mới

A421  Walk-through test chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền (C)

 

A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn (C) 

Sửa đổi

A431  Walk-through test chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn (C)

 

A440 Tìm hiểu chu trình tiền lương và phải trả người lao động (C)

Sửa đổi

A440.1 Thư viện thủ tục kiểm soát chu trình tiền lương và phải trả người lao động (C)

Mới

A441  Walk-through test chu trình tiền lương và phải trả người lao động  (C)

 

 A450  Tìm hiểu chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản  (C) 

Sửa đổi

„   A451  Walk-through test chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản  (C)

 

A460  Tìm hiểu chu trình khoá sổ, lập và trình bày báo cáo tài chính (C)

 

A460.1 Thư viện thủ tục kiểm soát chính chu trình khóa sổ, lập và trình bày BCTC (C) – Mới

 

A500     PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

„   A510  Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính (C)

 

„   A520 Soát xét các sự kiện dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của đơn vị – Mới

 

 

 

A600    ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO GIAN LẬN

 

„   A610   Đánh giá về kiểm soát nội bộ ở cấp độ toàn doanh nghiệp (C)

 

„   A611  Đánh giá về môi trường kiểm soát – rủi ro Ban Giám đốc khống chế các kiểm soát (C) – Mới

 

„   A620  Trao đổi với Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan về gian lận (C)

 

„   A630  Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát về gian lận (C)

 

„   A640   Rà soát các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận (C)

 

A700    XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU

 

„   A710  Xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực tế) (C) – Sửa đổi

 

„   A720  Xác định mức trọng yếu cho các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh (C) – Sửa đổi

 

 

 

A800    TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RỦI RO

 

A810  Tổng hợp đánh giá rủi ro cấp độ BCTC và cấp độ cơ sở dẫn liệu (C)

Mới

A820 Tóm tắt rủi ro và biện pháp xử lý kiểm toán (C) 

Mới

A900: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

 

A910  Tổng hợp kế hoạch kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong HSKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.