HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP – Chương trình kiểm toán mẫu

Chương trình kiểm toán HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

A KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

B TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO

C THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỦ TỤC CHUNG

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỦ TỤC CHUNG

D KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN

E KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ

F KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

G KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

H KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC

Xem bài viết sau đây

Chương trình kiểm toán CÁC KHOẢN MỤC KHÁC

Trên đây là HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP.

CTKTM – BCTC gồm 8 phần:

Phần A – Kế hoạch kiểm toán

Phần B – Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo

Phần C – Thử nghiệm kiểm soát và các thủ tục kiểm toán chung

Phần D – Kiểm tra cơ bản tài sản

Phần E – Kiểm tra cơ bản nợ phải trả

Phần F – Kiểm tra cơ bản vốn chủ sở hữu và các khoản mục ngoài Bảng CĐKT

Phần G – Kiểm tra cơ bản Báo cáo KQHĐKD

Phần H – Kiểm tra các nội dung khác

Từ phần D đến phần H được phân chia thành các phần hành kiểm toán cho từng khoản mục trên BCTC và các nội dung khác liên quan đến BCTC. Ngoài các mẫu giấy làm việc phục vụ cho công việc kiểm toán cụ thể, trong từng phần hành kiểm toán đều có tờ chương trình kiểm toán cho phần hành đó.

Kết cấu chương trình kiểm toán cho từng khoản mục thể hiện mối liên kết giữa kết quả đánh giá rủi ro (Các giấy làm việc phần A800 thuộc giai đoạn Lập kế hoạch kiểm toán) và các thủ tục kiểm toán cụ thể để xử lý rủi ro. Đồng thời, chương trình kiểm toán từng khoản mục có sử dụng các câu hỏi để hỗ trợ KTV trong việc lựa chọn, thiết kế các thử nghiệm cơ bản phù hợp với đặc điểm đơn vị được kiểm toán.

Trong từng phần hành kiểm toán, một số biểu mẫu có tên trong chỉ mục hồ sơ nhưng chưa có mẫu sẵn trong CTKTM, DNKiT và KTV sẽ tự thiết kế và bổ sung vào hồ sơ, tài liệu kiểm toán.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227
Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.