Lập tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN

Hướng dẫn công ty lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – Tờ khai 01/NTNN. Đây là mẫu biểu do công ty khấu trừ thuế trước khi trả tiền thu nhập cho nhà thầu

1/ Tổng quan về thuế nhà thầu nước ngoài

Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax FCT

2/ Tình huống minh họa thực tế và tờ khai

Doanh nghiệp thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài (Chưa đăng ký tự khai thuế ở Việt Nam) phí dịch vụ tư vấn với một số thông tin sau, kế toán cần phân biệt trường hợp 1.1 (Hợp đồng Gross); trường hợp 1.2 (Hợp đồng Net)

Hãy tìm hiểu cơ sở lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài? Định khoản các giao dịch ? 

Tình huống 1.1: Tính thuế với hợp đồng Gross (Số tiền trả cho nhà thầu đã gồm thuế ở Việt Nam, thuế do nhà thầu phải tự chịu và trừ vào số tiền thanh toán cho nhà thầu)

Gợi ý

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu: 42 USD x Tỷ giá 22690,.. ~ 95.229
 • Số thuế cần phải nộp thay nhà thầu là:
 • + Thuế GTGT: 95.229 x 5% = 4.761
 • + Thuế TNDN: (95.229 – 4.761) x 5% = 90.468 x 5% = 4.523

Định khoản

 • Ghi nhận chi phí dịch vụ

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…) : 95.229

Có TK Nợ Phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): 95.229

 • Ghi nhận thuế GTGT đầu vào, giả sử được khấu trừ

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào (TK 133): 4.761

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.761

 • Ghi nhận thuế TNDN trả thay 

Nợ TK Phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): : 4.523

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.523

Khi đó, công ty cần kê khai và lập tờ khai thuế nhà thầu như sau

Tình huống 1.2: Tính thuế với hợp đồng NET (Số tiền trả cho nhà thầu chưa gồm thuế ở Việt Nam, thuế do bên Việt Nam phải chịu thay nhà thầu và tính vào chi phí của bên Việt Nam)

Gợi ý

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu: 37,88 USD x Tỷ giá 22690,.. ~ 85.944
 • Số thuế cần phải nộp thay nhà thầu là:
 • + Thuế TNDN: 85.944/(1-5%) x 5% = 90.467 x 5% = 4.523
 • + Thuế GTGT: (85.944 + 4.523)/(1-5%) x 5% = 95.228 x 5% = 4.761

Định khoản

 • Ghi nhận chi phí dịch vụ

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…) : 85.944

Có TK Nợ phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): 85.944

 • Ghi nhận thuế TNDN trả thay 

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…): 4.523

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.523

 • Ghi nhận thuế GTGT đầu vào, giả sử được khấu trừ

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào (TK 133): 4.761

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.761

Khi đó, công ty cần kê khai và lập tờ khai thuế nhà thầu như sau

Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất – FCT rate in Viet Nam

Lưu ý: Cách xử lý lỗi sai Người nộp thuế đã kê khai sai mã số thuế trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

 – Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN đơn vị kê khai mã số thuế nộp hộ nhà thầu tại chỉ tiêu [05] – chỉ tiêu “Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam” và các chỉ tiêu khác có liên quan đến thông tin MST nhà thầu nộp thay.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN là mã số thuế của doanh nghiệp Việt Nam nên tờ khai đơn vị gửi không được hệ thống chấp nhận.

–  Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai lại Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam tại chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

3/ Quy trình kê khai

Xem quy trình khai thuế theo bộ thủ tục hành chính của cơ quan thuế dưới đây Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

Quy trình kê khai

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

     ++ Khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ muời, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

     ++ Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định đối sơ hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính. Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

++ Tờ khai thuế 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

++ Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);

++ Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

(Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Phụ lục 1 Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)

     + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế, Chi cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

– Phí, lệ phí: Không có

– Tên mẫu đơn, tờ khai: ++ Tờ khai thuế 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019.

+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2020 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Các bước nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu 02/NTNN

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.