Thủ tục về thuế khi hợp nhất, sáp nhập

 Để hướng dẫn các thủ tục về thuế đối với các đơn vị có liên quan khi chấm dứt hoạt động để sáp nhập hoặc hợp nhất thành đơn vị mới, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể Thủ tục về thuế khi hợp nhất, sáp nhập như sau:

A. Đối với các đơn vị (cũ) bị sáp nhập hoặc hợp nhất thực hiện:

1/ Lập hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Đơn vị có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc ngày chấm dứt hoạt động đến Cơ quan Thuế. Hồ sơ bao gồm:
  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế ( nếu đơn vị đã để thất lạc);
  • Bản sao Quyết định giải thể, hoặc văn bản về việc hợp nhất. 

2/ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), quyết toán thuế  thu nhập cá nhân (TNCN), cấp chứng từ khấu trừ thuế

 • + Về thuế TNDN: Thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN tính đến thời điểm chấm dứt hoạt động để hợp nhất. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Trường hợp nộp thuế TNDN tính trên cơ sở doanh thu trừ (-) chi phí thì đơn vị lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
  • Trường hợp nộp thuế TNDN tính theo tỉ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì đơn vị lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
 • + Về thuế TNCN: Thực hiện việc quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt hoạt động đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ thời điểm chấm dứt hoạt động, hợp nhất đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân do đơn vị chi trả thu nhập từ tiền công tiền lương (nếu có) để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định.
  • Tờ khai quyết toán thuế  TNCN theo mẫu số 05/QTT-TNCN
  • Trường hợp đơn vị chấm dứt hoạt động để hợp nhất có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả trong năm (tính đến thời điểm chấm dứt hoạt động để hợp nhất) theo mẫu quy định, chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động để hợp nhất.

3/ Báo cáo tình hình sử dụng, thông báo hủy ấn chỉ thuế

Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; biên lai thu phí, lệ phí, các ấn chỉ khác (nếu có) đến thời điểm chấm dứt hoạt động theo quy định, hủy các loại hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí các ấn chỉ khác (nếu có) còn tồn chưa sử dụng theo quy định

B. Đối với đơn vị mới thành lập (Tổ chức kinh tế hợp nhất)

1/ Lập hồ sơ đăng ký thuế thủ tục về thuế khi hợp nhất

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo
 • Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập
 • Đơn vị mới phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định

2/ Về khai, nộp lệ phí Môn bài

          Đơn vị mới thành lập (nếu có phát sinh kinh doanh hàng hóa,dịch vụ) thì thực hiện khai lệ phí môn bài một lần chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh, mức lệ phí từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/năm (được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài).

3/ Về thuế Thu nhập cá nhân

 • Đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm
 • Định kỳ (tháng/quý) đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai và thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN 
 • Đơn vị trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

4/ Về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

 • Thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo (không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý).
 • Trường hợp nộp thuế TNDN tính trên cơ sở doanh thu trừ (-)  chi phí thì đơn vị lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
 • Trường hợp nộp thuế TNDN tính theo tỉ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì đơn vị lập Tờ khai quyết toán thuế TNDNtheo mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

5/Về việc sử dụng ấn chỉ thuế

          Trong quá trình hoạt động nếu đơn vị mới có phát sinh việc sử dụng ấn chỉ thuế (hóa đơn bán hàng, biên lai thu phí, lệ phí, chứng từ khấu trừ thuế TNCN…) thì liên hệ trực tiếp Cục Thuế để được hướng dẫn và làm thủ tục mua ấn chỉ thuế theo quy định.

C. Đối với đơn vị nhận sáp nhập

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác, đơn vị phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế), hồ sơ gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
 • Bản sao văn bản sáp nhập hoặc văn bản tương đương (không yêu cầu chứng thực)…

Trên đây là thủ tục về thuế khi hợp nhất, sáp nhập.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.