Lỗi thường gặp khi nộp hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng – VAT refund

Hoàn thuế GTGT là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành. Đây là một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nhiều hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khiến người nộp thuế gửi đi gửi lại nhiều lần hoặc không được hoàn thuế. Sau đây là một số lỗi thường gặp khi nộp hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng

Để được hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp chú ý các nội dung sau:

1. Có số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên, và không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu được phân bổ theo tỷ lệ Doanh thu xuất khẩu trên Tổng doanh thu (ngoại trừ doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế).

2. Số tài khoản ngân hàng trên giấy đề nghị hoàn đã được đăng ký trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp không còn nợ thuế, nợ hải quan và đối với chi nhánh hoặc công ty chủ quản của doanh nghiệp muốn hoàn thuế không có nợ từ 90 ngày trở lên tại tất cả các cơ quan thuế và hải quan.

4. Trước khi gửi đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp phải khai số thuế GTGT muốn hoàn tại chỉ tiêu [42] trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của kỳ kê khai đề nghị hoàn.

5. Sau khi kiểm tra đủ điều kiện hoàn thuế doanh nghiệp thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. NNT thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn theo phương thức điện tử trên hệ thống thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Người nộp thuế có thể tham khảo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2020/TT-BTC ngày 12/8/2016, Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015, Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính, Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016.

Checklist hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu – VAT refund

Lỗi thường gặp Hướng khắc phục
1. Những quy định chung  
NNT gửi chưa đầy đủ các tài liệu có liên quan theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và không kê khai đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định, tổng giá trị hàng hóa mua vào và tổng số thuế GTGT đầu vào giữa bảng kê và tờ khai GTGT khác nhau. NNT gửi đầy đủ các tài liệu có liên quan theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và kê khai đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định, đồng thời đối chiếu tổng giá trị hàng hóa mua vào và tổng số thuế GTGT đầu vào giữa bảng kê và tờ khai GTGT.
Chưa khai chỉ tiêu hạ hoàn (CT 42 trên tờ khai 01/GTGT hoặc CT 30 trên tờ khai 02/GTGT) hoặc khai bổ sung HSKT làm tăng số thuế đề nghị hoàn khi đã nộp HSKT của kỳ tính thuế tiếp theo và đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn. Khai chỉ tiêu hạ hoàn (CT 42 trên tờ khai 01/GTGT hoặc CT 30 trên tờ khai 02/GTGT). Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thue.
NNT kê khai sai kỳ đề nghị hoàn thuế Kỳ đề nghị hoàn thuế phải tương ứng với hồ sơ khai thuế GTGT
Số tiền thuế đề nghị hoàn <300 triệu Số tiền thuế đề nghị hoàn >=300 triệu
2. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu  
Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhưng trong kỳ đề nghị hoàn thuế không có doanh thu xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan. Cơ sở kinh doanh trong kỳ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan.
Phân bổ số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không đúng quy định. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Số thuế GTGT đề nghị hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vượt quá 10% doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT đề nghị hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá 10% doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

– Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

– Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;

– Hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

– Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì hàng hóa xuất khẩu đó phải thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Hoàn thuế đối với dự án đầu tư  
NNT kê khai sai mã hồ sơ khai dự án đầu tư trên đề nghị hoàn NNT phải tự xác định mã hồ sơ khai dự án đầu tư phải đảm bảo duy nhất theo MST của NNT cho từng dự án đầu tư
NNT không thực hiện bù trừ số tiền thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. NNT thực hiện bù trừ số tiền thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh phải góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không có Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư
Dự án có công trình xây dựng mà không có Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng Dự án có công trình xây dựng phải có Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng
Dự án đầu tư không thuộc trường hợp được hoàn thuế (Dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư mới, hoặc Dự án đầu tư không trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định hoặc Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.…) NNT phải xác định dự án đầu tư thuộc đối tượng trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022

Hiện nay, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của NNT đã được Cục Thuế triển khai thực hiện bằng phương thức điện tử và đảm bảo theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, các văn bản hướng dẫn và các Quy trình, Quy chế của ngành; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nắm bắt Lỗi thường gặp khi nộp hồ sơ hoàn thuế, chấp hành nghiêm các chính sách pháp luật về thuế, hóa đơn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Webinar thuế GTGT – Hoàn thuế GTGT và Tình huống thực tế về rủi ro thuế GTGT khi thanh tra, kiểm tra

Hạch toán tiền hoàn thuế – Accounting for Tax refund

Câu 1: Khi nhấn vào chức năng <Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh> trên IE8 nhưng hệ thống vẫn thông báo “Đang tải thư viện” 

 h1.png

Trả lời:

 •  PTrường hợp 1: Chưa cài đặt môi trường java 8u91 phiên bản x86 offline cho trình duyệt, hướng dẫn cài đặt môi trường java 8u91 phiên bản x86 offline theo hướng dẫn theo đường link sau:

    http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/jdk7.rar

 •  PTrường hợp 2: Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Nếu phiên bản java thấp hơn java 8u91, đề nghị NNT thực hiện gỡ bỏ java cũ và thực hiện cài java java 8u91 phiên bản x86 offline.
 •  
 • Câu 2: NNT nộp giấy đề nghị hoàn đến CQT trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống không gửi thông báo bước 2 đến NNT?
 •  

Trả lời: Trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống không tự động trả thông báo bước 2 cho NNT. CBT thực hiện gửi thông báo về việc hồ sơ hoàn thuế của NNT không đủ thủ tục mẫu số 01/QTr-HT cho NNT, bao gồm lý do lỗi để NNT nộp lại hồ sơ hoàn thuế.

Câu 3: NNT gửi đề nghị hủy giấy đề nghị hoàn do sai số tài khoản, nhưng khi nộp lại giấy đề nghị hoàn vẫn báo trùng kỳ?

Trả lời: Nguyên nhân do CBT chưa thực hiện hủy giấy đề nghị hoàn trên hệ thống kê khai thuế qua mạng iHTKK.

 •  
 • PThực hiện gửi thông báo về việc hủy đề nghị hoàn cho NNT (tải file thông báo định dạng PDF đã có ký số đích danh).
 •  
 • H3.png
 •  PSau đó, NNT có thể thực hiện gửi lại giấy đề nghị hoàn có kỳ trùng với kỳ trước đó.

Câu 4: NNT gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh trên trình duyệt Chrome, hệ thống hiển thị thông báo “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút”

h4.png 

Trả lời: Ứng dụng không hỗ trợ trình duyệt Chrome. NNT vào trình duyệt IE 7 trở lên và vào lại chức năng <Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh>.

Câu 5: NNT gửi giấy đề nghị hoàn và thấy sai thông tin giấy đề nghị hoàn. NNT thực hiện gửi lại giấy đề nghị hoàn có kỳ đề nghị hoàn trùng với kỳ trước đó hệ thống cảnh báo “Giấy đề nghị hoàn trùng kỳ kê khai với giấy đề nghị hoàn có mã giao dịch…”

h5.png 

Trả lời: Nguyên nhân do NNT gửi giấy đề nghị hoàn có kỳ đề nghị hoàn trùng với đề nghị hoàn đã gửi trước đó. Nếu NNT muốn nộp lại giấy đề nghị hoàn thì hướng dẫn NNT hủy giấy đề nghị hoàn đã gửi trước đó có kỳ đề nghị hoàn trùng.

 • PNNT vào chức năng <Tra cứu giấy đề nghị>, chọn “Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”, chọn loại hồ sơ “Hủy đề nghị hoàn thuế”, chọn hồ sơ thông báo hủy và thực hiện ký điện tử và gửi hồ sơ hủy đến cơ quan thuế
  h6.png
 •  PSau khi hồ sơ hủy của NNT được CBT chấp nhận hủy, NNT tra cứu lại giấy đề nghị hoàn có trạng thái “IHTKK-Đã hủy”
  h7.png 
 •  PNNT sẽ thực hiện gửi lại được giấy đề nghị hoàn có kỳ trùng với kỳ trước đó

  Câu 6: NNT thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn qua mạng ở chức năng <Nộp tờ khai> thì cảnh báo “Không cho phép giấy đề nghị hoàn trên chức năng <Nộp tờ khai XML>

  h8.png 

  Trả lời: Chức năng <Nộp tờ khai> không cho phép giấy đề nghị hoàn

 •  PNNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> chọn “01/ĐNH” để gửi giấy đề nghị hoàn

  Câu 7: NNT Vào chức năng <Kê khai trực tuyến> không có giấy đề nghị hoàn

  h9.png 

  Trả lời: Nguyên nhân do NNT chưa thực hiện đăng ký 01/ĐNH cần kê khai trực tuyến

 •  PNNT đăng nhập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. Vào chức năng <Tài khoản>, thực hiện đăng ký tờ khai cần nộp trước khi kê khai tờ khai
 •  

Câu 8: Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong ký điện tử. Hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.

Trả lời: Nguyên nhân do phần mềm bảo mật của máy tính chặn lại

 •  PKhi thực hiện ký điện tử với chức năng <Kê khai trực tuyến>, sẽ hiển thị 01 pop-up. Cần cho phép pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

h10.png 

Câu 9: Đối với hoàn xuất khẩu và hoàn đầu tư thì số tiền đề nghị hoàn tối thiểu phải là bao nhiêu

Trả lời: Đối với hoàn xuất khẩu và hoàn đầu tư thì số tiền đề nghị hoàn tối thiểu là 300.000.000 đồng

Câu 10: NNT nhận được những thông báo nào từ TCT khi NNT nộp giấy đề nghị hoàn thành công.

Trả lời: Sau khi NNT ký và gửi thành công trong khoảng thời gian dưới 15 phút NNT sẽ nhận được thông báo bước 1 về việc TCT Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử từ TCT và sau khi TCT nhận hồ sơ hoàn thuế sẽ trả thông báo xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử và kết quả sẽ gửi về địa chỉ email NNT. Hoặc NNT có thể tra cứu thông báo trên chức năng <Tra cứu thông báo>.

 Thông báo bước 1 về việc Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử: NNT chọn loại thông báo “V/v Tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử” và nhấn “Tra cứu”.

h11.png 

Thông báo bước 2 về việc Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử: NNT chọn loại thông báo “V/v Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử” và nhấn “Tra cứu”

h12.png 

Câu 11: NNT có thể đọc các loại thông báo bước 1 “Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử”,  và thông báo bước 2 “Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử” bằng phần mềm Itaxviewer không ?

Trả lời: Phần mềm Itaxviewer đọc được thông báo bước 1 “Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử” và thông báo bước 2 “Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử” của NNT từ hệ thống của TCT gửi.

Câu 12: NNT tra cứu tờ khai có trạng thái không thành công, cần xem chi tiết lỗi và hướng xử lý sẽ được hiển thị ở đâu.

Trả lời: NNT có thể tra cứu thông báo trên chức năng <Hoàn thuế>, chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn>, tra cứu thông tin xem trạng thái hồ sơ hoàn thuế

 •  
 • h13.png 
 • PNNT vào mục Xem thông báo và xem thông báo hồ sơ không đủ thủ tục có mô tả chi tiết lý do lỗi.
 • h14.png
 •  PĐối với các tờ khai không thành công, NNT thực hiện nộp lại giấy đề nghị hoàn

Câu 13: NNT đăng ký kỳ đề nghị theo tháng, muốn chuyển kỳ đề nghị hoàn theo quý thực hiện như thế nào?

Trả lời: NNT vào menu <Tài khoản>, chọn chức năng <Đăng ký tờ khai> thực hiện đăng ký ngừng tờ khai 01/ĐNH theo tháng, và chọn loại kỳ kê khai theo quý, nhấn Tiếp tục và chấp nhận các bước tiếp theo để quá trình đăng ký thành công.

Lỗi thường gặp khi khai thuế điện tử và nộp thuế

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.